ALİYA PROJESİ
Bir Medeniyetin Yeniden İnşaası

Proje ile Aliya’nın idealist genç neslimiz için pek çok yönüyle rol model olmasına katkı sağlanması beklenmektedir. Bu proje çalışması ile ayrıca, siyasi ve toplumsal değişim bağlamında din ve medeniyet kavramlarına ilişkin bir değerlendirme ve kavrayış sunulması da hedeflemektedir.

Anadolu Eğitim Kültür Ve Bilim Vakfı Tarafından Hazırlan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ve Bosna Hersek Büyükelçiliği tarafından desteklenen ALİYA PROJESİ etkinlikleri 19 Ekim 2021 salı günü saat 11:00’de yapılan tanıtım toplantısı ile başladı.

GİRİŞ

Aliya İzzetbegoviç’in yaşamından mülhem çalışmaları ve faaliyetleri özellikle İslam toplumlarının geleceğini yeniden inşa etmeye matuftur. Esasen bizatihi kendi çalışmalarının amacı da onun kendi toplumuna ilişkin yeni bir tahayyül ve kimlik oluşturmaya yöneliktir. Bu anlamda İzzetbegoviç, inşa odaklı bir düşünür olarak değerlendirilebilir.

Aliya İzzetbegoviç, son yüzyılda Doğu ve Batı medeniyetini sentezleyerek ortaya koyduğu İslam duyarlılığına dayalı davası ve fikirleri ile çağımızda yetişmiş ve gelecek için değer taşıyan bir konumdadır. Fikirleri ve yaşantısıyla ortaya koyduğu duruşun yanında, Bosna’nın bağımsızlığı ile sonuçlanan mücadelesi de güçlü bir aksiyon insanı olarak bilinmeye ve tanınmaya değer bir devlet adamı olduğunu göstermektedir.

Aliya İzzetbegoviç’in bir diğer yönü de, İslam’ın güncel değerini yaşantısında rehber edinen örnek bir Müslüman Devlet Adamı olmasıdır. Aliya İzzetbegoviç, çok yönlü kaynaklardan beslenen İslam potasında eritilmiş fikirleri, hayat çizgisine ve duruşuna yansımış farklı yönlerden ele alınması gereken ender kişilerden biridir.

Aliya’nın da duyarlılıkla ortaya koyduğu “medeniyet tasavvuru” nun Anadolu Vakfı’nın ortaya koyduğu “Medeniyet Tasavvuru” ile paralellik göstermektedir. Ayrıca, Anadolu Vakfı’nın tüm çalışmalarında öncelediği gençlik çalışmaları için önemli bir husus olan; Aliya’nın “ideal insan modeli” düşüncesidir. Ayrıca kendisinin rol model olabilecek bir hayata sahip olması bu düşüncemizi perçinler niteliktedir.

İzzetbegoviç’in gerek entelektüel boyutunun, gerek siyasi çizgisini gerekse Batı ile Doğu arasında kurduğu köprüyü gençlere ve Türk toplumuna anlatmak ve anlaşılmasını sağlamanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

Bu proje ile Aliya İzzetbegoviç’in tüm yönleriyle tanınması ve tanıtılması amaçlanmaktadır. Proje ile Aliya’nın idealist genç neslimiz için pek çok yönüyle rol model olmasına katkı sağlanması beklenmektedir. Bu proje çalışması ile ayrıca, siyasi ve toplumsal değişim bağlamında din ve medeniyet kavramlarına ilişkin bir değerlendirme ve kavrayış sunulması da hedeflemektedir.

 
PROJENİN AMACI:

Aliya İzzetbegoviç’in mücadelesini, Bosna savaşında yürüttüğü liderliğini ve eserlerinde ortaya koyduğu felsefi, ahlaki fikirlerinin, medeniyet görüşlerinin, çeşitli etkinliklerle genç nesillere aktarılması, vatanını, milletini seven milli ve evrensel değerleri özümsemiş nesillerin yetiştirilmesinde rol model olarak kabul ettiğimiz bu duruş ve mücadelenin gençler için referans oluşturmasına katkı sağlanması bu projenin başlıca amacıdır.

 
PROJENİN HEDEFLERİ:

Bu projenin başlıca hedefleri şunlardır.

  1. Aliya İzzetbegoviç’i bütün yönleriyle tanımak için gerekli araştırmaların yapılması,
  2. Araştırma sonuçlarının yazılı ve görsel olarak kamuoyu ile paylaşılması suretiyle Aliya İzzetbegoviç’in özellikle genç nesiller tarafından yeterince tanınmasına katkı verilmesi.
  3. Aliya İzzetbegoviç ve benzeri duruş/mücadele sergileyen toplum önderlerini tanıma girişimlerinin teşvik edilmesi,
  4. Türk İslam Medeniyetinin Tasavvuru ve İnşası çalışmalarına destek verecek nesillerin yetişmesine katkı sağlanması,
 
PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN BAŞLICA ETKİNLİKLER

1- Proje Tanıtım Toplantısı

Proje etkinliklerine,  19 Ekim 2021 tarihinde yapılacak tanıtım toplantısı ile başlanacaktır.

2- Aliya’yı konu alan Kitap  Çalışmaları

Aliya İzzetbegoviç’in hayatı, mücadelesi ve fikirleri konulu bir kitap ile Bosna Savaşına giden sürecin tarihi ve siyasi bağlamı, Aliya’nın siyasi kimliği, savaş süresindeki ahlaki liderliği, İslam yorumu ve medeniyet telakkisi, Batı dünyasına felsefesine yönelik eleştirileri, ahlak felsefesi hakkında getirdiği yorumlar, Demokrasi ve Özgürlüklere bakışı şeklindeki birçok başlığı ele alarak hazırlanacak çok yazarlı ikinci bir kitap proje etkinlikleri kapsamında bastırılacaktır.

3- Web Sitesi ve Sosyal Medya sayfaları oluşturulması:

Aliya’nın anısını ve düşüncelerini sürekli yaşatmak için bir web sayfası ile bilgilerin paylaşımı için de sosyal medya hesapları açılacak ve sürekli güncel tutulmaları sağlanacaktır.

4- Kısa metraj Belgesel Film Hazırlanması

Alanında uzman bir yönetmenle anlaşarak Aliya İzzetbegoviç’in hayatı, mücadelesi ve fikirlerinin yer aldığı belgesel niteliğinde kısa film çalışması yapılacaktır.

5- Konferanslar

Ankara, İstanbul, Bursa ve Edirne illeri öncelikli olmak üzere değişik illerde Aliya’nın düşünce ve fikirlerini ve mücadelesini konu alan konferanslar düzenlenecektir.

6- Panel

Bursa Uludağ Üniversitesi işbirliği ile “Farklı Bakış Açılarıyla Aliya İzzetbegovaiç” konulu bir panel düzenlenecektir.

7- Sempozyum

Aliya İzzetbegoviç’ın dünya görüşü, fikirleri ve mücadelesinin, dalında uzman bilim adamları tarafından her yönüyle anlatılıp tartışılacağı uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir

8- Resim Sergisi

İstanbul, Ankara ve Bursa’da Aliya İzzetbegoviç’in Bosna Hersek için verdiği mücadeleyi ve Bosna halkının uğradığı zulmü anlatan görsel resimlerin yer aldığı resim sergisi düzenlenecektir.

9- Bosna’ya Kültürel Gezi

Projenin amaçlarını benimsemiş olup maddi ve manevi destekte bulunan siyasetçi, sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşlarının temsilcileri ile sanayici ve iş adamlarından oluşturulacak bir ekip ile Bosna’ya kültür ziyareti gerçekleştirilecektir.

10- Öğrenci Bursları

Eğitimine Türkiye’de devam edecek 10 Bosnalı yükseköğrenim öğrencisine burs verilecektir.

11- Bosnalı Öğrencilere Gençlik Kampı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tahsis edilecek kamplarda Bosnalı öğrenciler misafir edilecektir.

13- Doktora Tez Çalışması:

Bir veya daha fazla sayıda üniversitede Aliya İzzetbegoviç’in gençliğe bakışı, tarih ve siyaset anlayışı, yeni bir medeniyet inşası konusundaki düşünceleri ve bunun bugüne yansımaları konulu doktora tezi çalışmaları yapılması teşvik edilecektir.

14- Lise ve Üniversite Öğrencileri Arasında Bilgi Yarışmaları:

Ülkemiz geneline Lise ve Üniversite öğrencileri için; şiir, resim, hikâye, fotoğraf, afiş vb. sanat dallarında, Aliya İzzetbegoviç’in Mücadelesi” konulu yarışmalar düzenlenerek ve her sanat dalındaki 1, 2 ve 3.ncülere maddi değeri olan ödüller, mansiyon ödülüne değer görülen, en fazla 100 öğrenciye ise Aliya’nın kitapları hediye edilecektir.

15- Üniversite öğrenci kulüplerinin desteklenmesi:

Üniversitelerin Bünyesinde kültür, sanat, spor,vb. alanlarda Faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin Aliya İzzetbegoviç konulu etkinlikler düzenlemesi teşvik edilecek ve desteklenecektir.

16- Proje etkinlikleri

19 Ekim 2023 tarihinde yapılacak Aliya’yı Anma Toplantısı ve Ödül Töreni ile tamamlanacaktır. Bu Toplantıda, bilgi yarışmalarında derece yapan öğrencilere ödülleri takdim edilecektir.